Особа, яка надає кур’єрські послуги, (надалі – «Повірений»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ», (надалі – «Raketa»), в особі директора Міць П.О., діючого на підставі Статуту, з другої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали цей Договір доручення (надалі – «Договір») пронаступне: цей документ є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір на умовах, що встановлені Raketa. З моменту здійснення акцепту вмобільному додатку Raketa Кур’єр Повірений вважається ознайомленим і таким, що прийняв всі умови даної оферти. Публічна пропозиція набирає чинності з дати її розміщення в Додатку Raketa Кур’єр та діє до дати відкликання публічної пропозиції в цілому чи в частині з Додатку Raketa. Цей документ є обов’язковим для виконання сторонами Договору, як Повіреним так і Raketa. Фактом укладання Договору доручення та акцептом публічної оферти вважається реєстрація в мобільному додатку Raketa Кур’єр.

Визначення термінів

Для цілей цього Договору та для уникнення непорозумінь та конфліктів у майбутніх стосунках нижче наведені терміни та визначення встановлюють таке: Додаток Raketa Кур’єр – це мобільний додаток у мережі Інтернет, який надає можливість приймати замовлення на надання кур’єрських послуг.
Користувач Додатку Raketa, Користувач – зареєстрован у Додатку Raketa Юридична, Фізична особа, яка надає доручення здійснити доставку замовлень, оформлених через Додаток Raketa, та оплачує їх вартість.
Додаток Raketa – це мобільний додаток та/або сайт www.raketaapp.com у мережі Інтернет, які надають Користувачам широкі можливості здійснити швидкий і простий пошук, замовлення і доставку Продукції в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.
Продукція - будь-які товари з переліку, наведеного у Додатку Raketa, щодо яких Користувач Додатку Raketa довіряє Повіреному здійснити їх доставку.
Кур’єр – зареєстрована в Додатку Raketa Кур’єр особа,яка надає кур’єрські послуги.
Базовим законодавством сторони визнають - українське, чинне на дату укладення цього Договору. Заголовки у цьому Договорі використовуються тільки для зручності та не впливають на його тлумачення.

1. Предмет договору

 • 1.1. Відповідно до умов цього Договору, у відповідності до умов статті 240 Цивільного кодексу України, Raketa уповноважує Повіреного вчиняти, від імені та в інтересах Користувача, наступні дії, а саме: здійснити від імені та в інтересах Користувача Додатку Raketa доставку замовленої ним за допомогою Додатку Raketa Продукції (кур’єрські послуги).
 • 1.2. Сторони погодились, що для виконання цього Договору Raketa не зобов’язана укладати з Повіреним договір передоручення або надавати Повіреному довіреність. Цей Договір є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити отримання плати за надання кур’єрських послуг.
 • 1.3. Сторони у своїх правовідносинах керуються чинним Законодавством України, з урахуванням особливостей, встановлених в окремих статтях цього Договору.
 • 1.4. Наступним Повірений дозволяє Raketa виступати в якості його обмеженого торгового агента виключно з метою отримання від імені Користувача Додатку Raketa плати за надання кур’єрських послуг.
 • 1.5. Сторони погодились, що платежі за кур’єрські послуги, здійснені Користувачем через додаток, вважаються такими ж, як і платежі, як і безпосередньо надходять Повіреному від Користувача.

2. Зобов’язання сторін

 • 2.1. З метою виконання цього Договору Raketa бере на себе наступні зобов'язання:
 • 2.1.1. Надавати за допомогою програмних можливостей Додатку Raketa Кур’єр актуальну інформацію про замовлення Користувача Додатку Raketa;
 • 2.1.2. Передати плату за надання кур’єрських послуг Повіреному;
 • 2.2. З метою виконання цієї Оферти Повірений бере на себе наступні зобов'язання:
 • 2.2.1. При акцепті оферти в мобільному додатку Raketa Кур’єр, а також при користуванні ним дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, умов цієї оферти, а також правил Інтернет етики.
 • 2.2.2. Повірений не має право використовувати одночасно додаток Ракета Кур’єр та Додаток Ракета. При виявленні даного факту, Raketa залишає за собою право відключити Повіреного від системи.
 • 2.2.3. Повірений не має права передавати доступ до свого облікового запису стороннім особам, за порушення даного пункту, Raketa має право заблокувати доступ до облікового запису Повіреного.
 • 2.2.4. Повірений не має право надавати кур’єрські послуги у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Raketa має право відключити Повіреного від системи та в односторонньому порядку розірвати цей договір.
 • 2.2.5. Повірений зобов’язаний використовувати за призначенням та дбайливо відноситися до інвентаря таобладнання (транспортний засіб, одяг, рюкзак/сумка, телефони, планшети, зарядні пристрої тощо), яке використовується під час надання кур’єрських послуг, а також виконувати правила користування ними. Raketa залишає за собою право відключити Повіреного від системи та в односторонньому порядку розірвати цей договір.

3. Умови оплати Послуг

 • 3.1. Оплата Послуг за цим договором здійснюється Користувачем Додатку особисто або за допомогою програмних засобів Додатку Raketa кур’єр.
 • 3.2. Вартість послуг Raketa, що надаються Повіреному за цим договором, включена в склад агентської винагороди Raketa, що сплачується продавцями Продукції.

4. Відповідальність сторін

 • 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
 • 4.2. Повірений, ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за: а) будь-які діяння третіх осіб; б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Довірителя та/або третіх сторін.

5. Форс-мажор

 • 5.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне не виконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів тощо, закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.
 • 5.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.
 • 5.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торговельно-Промисловою Палатою України.
 • 5.4. У випадку дії форс-мажорних обставин Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.
 • 5.5. Повірений звільняється від відповідальності за часткове чи повне не виконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли з вини третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань.

6. Умови конфіденційності

 • 6.1. Усі вимоги цього Договору визнаються Сторонами конфіденційними та такими, які не підлягають розголошенню або передачі третім особам.
 • 6.2. Конфіденційність згідно цього Договору не поширюється на вимоги, урегульовані діючим законодавством України, та відносно органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства України.
 • 6.3. Сторони зобов’язуються:
 • 6.3.1. Берегти у таємниці будь-яку інформацію та дані, які надані кожній з сторін у зв’язку з виконанням умов цього Договору.
 • 6.3.2. Нерозкривати та не розголошувати в загальному вигляді або участині, факти або інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.
 • 6.3.3. Нерозголошувати конфіденційну інформацію, яка їм стала відома вході спільного співробітництва у період дії цього Договору, а також протягом 5 (п’яти) років після закінчення строку його дії або з моменту його дострокового розірвання.
 • 6.4. Розголошення умов цього Договору та обставин виконання робіт третім особам дозволяється виключно з письмового дозволу другої сторони цього Договору.

7. Термін дії договору

 • 7.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти і діє до моменту виконання Повіреним зобов'язань з надання Послуг в обсязі, погодженому Сторонами у замовленні у Додатку Raketa Кур’єр, або до моменту розірвання Договору.
 • 7.2. Договір може бути розірваний:
 • 7.2.1. Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;
 • 7.2.2. Будь-якою Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.
 • 7.2.3. За взаємною згодою сторін.
 • 7.2.4. Розірвання Договору Повіреним або відкликання ним акцепту Оферти не покладає на Raketa обов’язку повернення коштів, що були сплачені Raketa.
 • 7.3. У випадку розірвання цього Договору його положення зберігають силу на термін, необхідний для врегулювання фінансових та інших розрахунків поданому Договору та додатків до нього.

8. Політика конфіденційності

 • 8.1. Приймаючи умови цієї оферти Повірений надає дозвіл Raketa на збір, зберігання, використання, обробку та розголошення своїх персональних даних відповідно до умов цього Договору та законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 • 8.2. Raketa може збирати, зберігати і використовувати такі персональні дані Повіреного: - ім'я (прізвище, ім'я, побатькові); - адреса електронної пошти (e-mail); - номер мобільного телефону; - дата народження; - місцепроживання; - історія використання Додатку Raketa Кур’єр; - пароль Повіреного. Повірений погоджується з тим, що Raketa може використовувати його персональні дані для: - надання послуг і клієнтської підтримки за запитом Raketa; - поліпшення власних послуг, змісту Додатку Raketa Кур’єр; - повідомлення Повіреного про послуги, новини і рекламні пропозиції Додатку Raketa Кур’єр за допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти і т.д.
 • 8.3. Raketa має право надавати третім особам персональні дані Повіреного в наступних випадках:
  - у разі отримання відповідної згоди Повіреного;
  - у випадках, визначених законодавством:
  - у відповідь на офіційні запити правоохоронних та інших державних органів, які стосується кримінального провадження або передбачуваної протиправної діяльності. В такому випадку Raketa розголосить персональні дані, які мають значення для розслідування, а саме: ім'я, місце проживання, поштовий індекс, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження, дані про покупки.
 • 8.4. Персональні дані Повіреного зберігаються на сервері Raketa, який може фізично знаходитися як в Україні, так і за кордоном. Повірений підтверджує і надає Raketa право переміщувати персональні дані через кордон України з метою, для якої ці дані були зібрані. Raketa зобов'язується вживати належних заходів безпеки для захисту від незаконного втручання або неправомірної зміни, розголошення або знищення персональних даних Повіреного.

9. Прикінцеві положення

 • 9.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
 • 9.2. Усі претензії за даним Договором подаються виключно у письмовому вигляді, не пізніше, ніж 2 (дві) доби. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання претензії.
 • 9.3. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний суд на території України у відповідності з чинним законодавством України.
 • 9.4. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології українською мовою.
 • 9.5. Всі повідомлення, запити та документи Сторін цього Договору направляються поштою (якщо терміново – електронною поштою, факсом або телеграмою) українською або російською мовами.
 • 9.6. Повірений повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Raketa.
 • 9.7. Повірений підтверджує, те, що зобов’язується повністю дотримуватися всіх податкових зобов'язань, що виникають щодо нього відповідно до чинного законодавства стосовно надання кур’єрські послуги, включно з (за необхідності) (1) сплатою податку на прибуток, податку на дохід фізичних осіб, податку на соціальне страхування або будь-якого іншого застосовного податку; і (2) виконанням всіх зобов'язань щодо податкової реєстрації та розрахунку і перерахуванням всіх податкових зобов'язань, пов'язаних із наданням вами кур’єрських послуг, як того вимагає чинне законодавство.
 • 9.8. Приєднуючись до цього Договору (чи приймаючи його умови) Довіритель підтверджує, що з умовами Договору добровільного страхування життя № 00160/corp від 27.01.2020 та Правилами страхування ознайомлений ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ» ознайомлений та надає згоду бути застрахованою особою на умовах даного Договору добровільного страхування життя, а також на подальше переукладення Договору страхування по закінченню його дії. Довіритель дає згоду на отримання Страховиком інформації про стан його здоров’я та іншої медичної інформації у лікувальних медичних закладах будь-якої форми власності. Довіритель також засвідчує згоду на безстрокову обробку та інше використання його персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері страхування відповідно до Закону України «Про страхування» в обсязі необхідному для досягнення мети обробки.